Aktualności
Ścieżka 2

Doradztwo indywidualne, szkolenie ABC Przedsiębiorczości, Doradztwo Biznesowe indywidualne, Dotacja bezzwrotna i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie Działalności Gospodarczej

Informacje
dotyczące
realizacji
ŚCIEŻKI 2

Podstawowym celem organizacji poniżej wymienionych wsparć w ramach ŚCIEŻKI 2 jest podniesienie oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, a także kompleksowa pomoc w zakresie określenia najlepszej ścieżki aktywizacji zawodowej oraz kierunku zgodnego z predyspozycjami i kwalifikacjami zawodowymi Uczestnika Projektu, które będzie on nabywał podczas udziału w przedmiotowym projekcie oraz poprzez udział w poszczególnych zaplanowanych przez Beneficjenta wsparciach, w ramach projektu.  

ŚCIEŻKA 2 w przedmiotowym projekcie pt. „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego 2”, o numerze RPWP.06.05.00-30-0003/18 jest przeznaczony dla 24 Uczestników Projektu, które są osobami zwolnionymi, przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożonymi zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika, w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw. 

W ramach przeprowadzanych zadań w ramach ŚCIEŻKI 2, udzielane jest wsparcie w formie nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych, dotyczących zagadnień związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz usług dotyczących nabywania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projekt, co skutkować będzie zwiększeniem do maksimum szansy osiągnięcia sukcesu w ramach własnej działalności. Wśród 24 Uczestników Projektu, skierowanych do udziału we wsparciach, w ramach ŚCIEŻKI 2, 19 osób otrzyma wsparcie w ramach środków finansowych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, w tym:

 • bezzwrotną dotację na otwarcie działalności gospodarczej, w maksymalnej kwocie nie przekraczającej 24’057,00 zł. netto;
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe finansowe, w okresie 12 miesięcy od otwarcia działalności, w kwocie maksymalnej nie przekraczającej 1’707,32 zł. netto / m-c;
 • bezzwrotne wsparcie pomostowe w formie usług szkoleniowo-doradczych, w okresie 12 miesięcy od otwarcia działalności, w wymiarze 2 usługi / m-c.

REKRUTACJA Uczestników Projektu do ścieżki 2

Rekrutacja do projektu trwa od 1 sierpnia 2019 roku

 • Rekrutacja dla grupy I – NABÓR REKRUTACYJNY ZAMKNIĘTY
 • Rekrutacja dla grupy III – NABÓR REKRUTACYJNY ZAMKNIĘTY

NABÓR REKRUTACYJNY W RAMACH REALIZACJI ŚCIEŻKI 2 ZAMKNIĘTY

Protokoły z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

 • Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 19 października 2019 roku

Doradztwo indywidualne

Uczestnictwo w spotkaniach w Doradcą Zawodowym w ramach ŚCIEŻKI 2 jest przeznaczone dla 24 osób i ma na celu zapoznanie się z predyspozycjami Uczestnika Projektu oraz jego sytuacją zawodową i określenie na tej podstawie ścieżki rozwoju, a także indywidualne zaplanowanie kolejnych wsparć, co będzie bezpośrednio skutkowało poprawą sytuacji uczestnika na rynku pracy. Takie działanie ma na celu udzielenie kierunkowej pomocy dla Uczestnika Projektu oraz jego jak najlepsze przygotowanie do otwarcia własnej działalności gospodarczej. Odpowiednia praca z Uczestnikiem Projektu w ramach Doradztwa indywidualnego będzie skutkować  wzmocnieniem motywacji i poczucia wartości jako fachowca w swojej dziedzinie. W ramach tego wsparcia zaplanowano 2 spotkania z Doradcą Zawodowym, po 2 godziny zegarowe każde, w trakcie których zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania (IPD).

Harmonogramy spotkań
z Doradcą Zawodowym

 • ZADANIE 1 – Harmonogram spotkań z Doradcą Zawodowym dla grupy I
 • ZADANIE 1 – Harmonogram spotkań z Doradcą Zawodowym dla grupy III

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

W ramach tego zadania, Beneficjent planuje przeprowadzić 2 odrębne wsparcia. Pierwsze wsparcie to szkolenie ABC Przedsiębiorczości, a drugie wsparcie to spotkania w ramach Indywidualnego Doradztwa Biznesowego.

 • Uczestnictwo we wsparciu w postaci szkolenia ABC Przedsiębiorczości, w ramach ŚCIEŻKI 2 jest przeznaczone dla 24 osób. Udział w tym szkoleniu ma na celu nabycie lub uzupełnienie wiedzy Uczestnika w zakresie prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie, podstaw marketingu, prawa pracy, prawa podatkowego, ma także pomóc w zdobyciu praktycznej wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych, przepisów BHP, prawa handlowego. Uczestnik zapozna się także z zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym, związanym z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, sporządzaniem biznesplanów, poprawą rentowności firmy, a także zapozna się z różnymi programami komputerowymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach tego wsparcia zaplanowano średnio szkolenie ABC Przedsiębiorczości w wymiarze około 60 godzin lekcyjnych każde. Z uwagi na ten fakt Beneficjent przyjmuje średnio 10 spotkań, po 6 godzin lekcyjnych każde.
 • Uczestnictwo we wsparciu w postaci Indywidualnego Doradztwa Biznesowego, w ramach ŚCIEŻKI 2 jest przeznaczone dla 24 osób. Udział w spotkaniach w ramach tego doradztwa będzie dostosowany indywidualnie do potrzeb każdego z Uczestników Projektu, do ich wiedzy i kompetencji. Głównym celem tych spotkań jest pogłębienie wiedzy w zakresie specyfiki danej działalności gospodarczej, którą chce otworzyć dany Uczestnik, a także w ramach tych spotkań będzie mógł uzyskać pomoc w przygotowaniu Biznesplanu, na podstawie którego będzie oceniane przyznanie dotacji. W ramach Indywidualnego Doradztwa Biznesowego zaplanowano 2 spotkania z Doradcą Biznesowym, po 2 godziny lekcyjne każde lub 1 spotkanie z Doradcą Biznesowym w wymiarze 4 godzin lekcyjnych.

Efektem udziału w powyższych wsparciach przez Uczestnika Projektu ma być nabycie wiedzy z powyżej opisanych tematów, dzięki czemu będzie potrafił samodzielnie przygotować biznesplan, stanowiący załącznik do wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia firmy.

Harmonogramy spotkań

 • ZADANIE 4 – Harmonogram Szkolenia ABC Przedsiębiorczości dla I grupy szkoleniowej
 • ZADANIE 4 – Harmonogram Szkolenia ABC Przedsiębiorczości dla II grupy szkoleniowej
 • ZADANIE 4 – Harmonogram indywidualnych spotkań z Doradcą Biznesowym dla I i II grupy

   Przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

   Ze wsparcia finansowego w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej będą mogli skorzystać Uczestnicy Projektu, którzy w okresie powyżej ostatnich 12 miesięcy, od przystąpienia do przedmiotowego projektu, nie posiadali zarejestrowanej działalności gospodarczej. Do tego wsparcia będą kierowane 24 osoby, u których zidentyfikowano predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, które zakończyły pozytywnie etap szkoleniowo-doradczy. Przyznanie wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej danemu Uczestnikowi Projektu następuje na podstawie złożonego i zaakceptowanego przez Komisję Oceny Wniosków (tj. KOW) – Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z załączonym Biznesplanem, który jest integralną częścią przedmiotowego wniosku oraz wszystkimi pozostałymi wymaganymi dokumentami, stanowiącymi integralne załączniki do powyższego wniosku. Po złożeniu przez Uczestników Projektu wymaganych przez Beneficjenta dokumentów, KOW oceni wszystkie złożone wnioski oraz Biznesplany wraz z załącznikami i przyzna wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej tylko 19 Uczestnikom z 24 osób, biorących udział w realizacji tego wsparcia, w ramach ŚCIEZKI 2. Po dokonaniu i zakończeniu procedury oceny przez KOW, Beneficjent opublikuje Listę rankingową zaakceptowanych do realizacji Biznesplanów. Po publikacji przedmiotowej listy każdy z Uczestników Projektu, który złożył dokumentację w ramach tego wsparcia, będzie mógł skorzystać z procedury odwoławczej, która jest szczegółowo opisana w Regulaminie przyznawania środków finansowych. Po zakończeniu procedury odwoławczej (jeżeli zostały złożone odwołania) lub po upłynięciu terminu na złożenie odwołań, Beneficjent opublikuje OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ, od której już nie przysługuje Uczestnikowi Projektu żadne odwołanie. Po opublikowaniu OSTATECZNEJ LISTY RANKINGOWEJ, następuje podpisanie z wybranymi 19 Uczestnikami Projektu, odpowiednich Umów o udzielenie wsparcia finansowego oraz zostają wypłacone środki finansowe, w kwocie wnioskowanej przez Uczestnika Projektu w złożonym i zatwierdzonym przez KOW Biznesplanie. Dodatkowo 5 Uczestników Projektu, którzy nie otrzymają wsparcia w postaci dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, zostaną skierowani na odbycie Pośrednictwa Pracy w ramach ZADANIA 7.

   Informacje dotyczące przyznania wsparcia w postaci dotacji

   Ostrów Wielkopolski 13-03-2020 r

   INFORMACJA O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ

     W związku z zakończeniem pełnej procedury oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na otwarcie działalności gospodarczej przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) wraz z uwzględnieniem procedury odwoławczej, zgodnie z zapisami projektu, Beneficjent publikuje poniżej OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ Uczestników Projektu, którzy otrzymali pozytywną decyzję dotyczącą oceny wniosków wraz z Biznesplanami.

   • OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności

   Ostrów Wielkopolski 04-03-2020 r.

   INFORMACJA O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW
   FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ

   W związku z zakończeniem obrad przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na otwarcie działalności gospodarczej, zgodnie z zapisami projektu, Beneficjent publikuje poniżej LISTĘ RANKINGOWĄ Uczestników Projektu, którzy otrzymali pozytywną decyzję dotyczącą oceny wniosków wraz z Biznesplanami. Jednocześnie Beneficjent informuję, iż od dnia opublikowania przedmiotowej listy rankingowej, rozpoczął się termin dotyczący możliwości składania odwołań dotyczących niniejszej oceny. 

   PROCEDURA ODWOŁAWCZA

   W terminie do 10.03.2020 r., do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Human Discovers Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego DAPOL Karina Jakubek), każdy z Uczestników ma możliwość wniesienia odwołania od decyzji KOW. Uczestnik posiada możliwość wglądu w dokumentację Beneficjenta związaną z oceną jego Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz innych elementów oceny, które zdecydowały o przyznaniu wsparcia finansowego. Wnosząc odwołanie, Uczestnik powołuje się na konkretne zapisy zawarte w ww. dokumentach, z którymi się nie zgadza. Odwołanie wnoszone przez Uczestnika musi zawierać szczegółowe uzasadnienie względem decyzji Beneficjenta. Odwołania będą rozpatrywane w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Odwołanie należy złożyć wyłącznie w formie papierowej w Biurze Beneficjenta, pod adresem: ul. Młyńska 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

   OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA zostanie opublikowana do dnia 18-03-2020 r.

   • LISTA RANKINGOWA przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności

   Ostrów Wielkopolski 25-11-2019 r.

   INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ

   Zgodnie z § 2 pkt. 6 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Human Discovers Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego DAPOL Karina Jakubek ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników Projektu pt. „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego 2”, nr projektu RPWP.06.05.00-30-0003/18.

   Wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy składać:

   1) osobiście w siedzibie firmy, tj. Biuro Human Discovers, ul. Młyńska 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w terminie od 10.02.2020 do 20.02.2020r.,    w godzinach od 08:30 do 15:00

   lub 

   2) za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres wskazany wyżej) – liczy się data wpływu.

   Wnioski mogą składać wyłącznie Uczestnicy Projektu pt. „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego 2”, nr projektu RPWP.06.05.00-30-0003/18. 

   Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami, należy wypełnić elektronicznie, wydrukować (w kolorze) i zaparafować na każdej stronie oraz podpisać pełnym, czytelnym imieniem i nazwiskiem w wymaganych miejscach.

   W przypadku składania kserokopii dokumentów należy opatrzeć je opisem „za zgodność z oryginałem” wraz z datą oraz podpisem potwierdzenia zgodności. Wszystkie dokumenty składane należy spiąć trwale, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie, na której znajdować powinny się dane Uczestnika Projektu, numer projektu oraz dopisek „Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

   Dokumenty wymagane do złożenia Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

   1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
   2. Biznesplan w wersji papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej (płyta CD/DVD),
   3. Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis – jeżeli Uczestnik Projektu w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych otrzymał pomoc de minimis – należy dostarczyć kserokopia zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis,
   4. Oświadczenie o dostępie do środków finansowych w ramach projektu,
   5. Oświadczenie o zarejestrowaniu jako podatnik VAT,
   6. Oświadczenie o stanie cywilnym Uczestnika Projektu,
   7. Zaświadczenie ukończenia szkolenia z ABC Przedsiębiorczości,
   8. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

   Wszelkie wymienione powyżej dokumenty, są do pobrania w wersji elektronicznej w zakładce PLIKI DO POBRANIA – ŚCIEŻKA 2, w części dotyczącej DOTACJI NA OTWARCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ.

   Pośrednictwo pracy

   Uczestnictwo w spotkaniach w ramach Pośrednictwa Pracy, organizowanych przez Beneficjenta jako kolejne wsparcie w trakcie realizacji ŚCIEŻKI 2 jest przeznaczone dla 5 osób, które nie uzyskały pozytywnej oceny KOW, dotyczącej oceny złożonych Biznesplanów. Pośrednictwo Pracy ma na celu kompleksowe i indywidualne pośrednictwo, w zakresie wyboru zawodu zgodnego z posiadanymi i uzupełnionymi kwalifikacjami Uczestnika Projektu, nabytymi zarówno przed udziałem w projekcie, jak i w trakcie udziału w projekcie. Dodatkowo ten rodzaj wsparcia ma na celu motywację Uczestnika Projektu do zwiększenie do maksimum szans na znalezienie  zatrudnienia. Pośrednictwo Pracy, jako jedno ze wsparć w przedmiotowym projekcie rozpocznie się od momentu opracowania lub uaktualnienia Indywidualnego Planu Działania (IPD). W ramach tego wsparcia zaplanowano 3 spotkania z Pośrednikiem Pracy, po 2 godziny zegarowe każde lub też 2 spotkania z Pośrednikiem Pracy, po 3 godziny zegarowe każde. Ilość i czas poszczególnych spotkań będzie ustalany z każdym Uczestnikiem Projektu indywidualnie i będzie zależny od jego potrzeb i preferencji indywidualnych.  Zaplanowany i zgodny z zapisami projektu wymiar godzin, w ramach spotkań z Pośrednikiem Pracy wynosi ogólnie 6 godzin zegarowych dla każdego z Uczestników Projektu.

   Harmonogramy spotkań
   z Pośrednikiem Pracy

   • ZADANIE 7 – Harmonogram spotkań w ramach Pośrednictwa Pracy dla grupy I i III