Aktualności
Ścieżka 2

Doradztwo indywidualne, szkolenie ABC Przedsiębiorczości, Doradztwo Biznesowe indywidualne, Dotacja bezzwrotna i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie Działalności Gospodarczej

Informacje
dotyczące
realizacji
ŚCIEŻKI 2

Podstawowym celem organizacji poniżej wymienionych wsparć w ramach ŚCIEŻKI 2 jest podniesienie oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, a także kompleksowa pomoc w zakresie określenia najlepszej ścieżki aktywizacji zawodowej oraz kierunku zgodnego z predyspozycjami i kwalifikacjami zawodowymi Uczestnika Projektu, które będzie on nabywał podczas udziału w przedmiotowym projekcie oraz poprzez udział w poszczególnych zaplanowanych przez Beneficjenta wsparciach, w ramach projektu.  

ŚCIEŻKA 2 w przedmiotowym projekcie pt. „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego 2”, o numerze RPWP.06.05.00-30-0003/18 jest przeznaczony dla 24 Uczestników Projektu, które są osobami zwolnionymi, przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożonymi zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika, w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw. 

W ramach przeprowadzanych zadań w ramach ŚCIEŻKI 2, udzielane jest wsparcie w formie nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych, dotyczących zagadnień związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz usług dotyczących nabywania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projekt, co skutkować będzie zwiększeniem do maksimum szansy osiągnięcia sukcesu w ramach własnej działalności. Wśród 24 Uczestników Projektu, skierowanych do udziału we wsparciach, w ramach ŚCIEŻKI 2, 19 osób otrzyma wsparcie w ramach środków finansowych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, w tym:

  • bezzwrotną dotację na otwarcie działalności gospodarczej, w maksymalnej kwocie nie przekraczającej 24’057,00 zł. netto;
  • bezzwrotne wsparcie pomostowe finansowe, w okresie 12 miesięcy od otwarcia działalności, w kwocie maksymalnej nie przekraczającej 1’707,32 zł. netto / m-c;
  • bezzwrotne wsparcie pomostowe w formie usług szkoleniowo-doradczych, w okresie 12 miesięcy od otwarcia działalności, w wymiarze 2 usługi / m-c.