Aktualności
Ścieżka 1

Doradztwo indywidualne, szkolenie zawodowe, staże zawodowe

Informacje
dotyczące
realizacji
ŚCIEŻKI 1

Podstawowym celem organizacji poniżej wymienionych wsparć w ramach ŚCIEŻKI 1 jest podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych, a także kompleksowa pomoc w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami zawodowymi Uczestnika Projektu, które będzie nabywał podczas udziału w przedmiotowym projekcie oraz udziału w poszczególnych zaplanowanych przez Beneficjenta wsparciach, w ramach projektu. Projekt pt. „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego 2”, o numerze RPWP.06.05.00-30-0003/18 jest przeznaczony dla 120 Uczestników Projektu i kierowany do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika, w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw. W ramach przeprowadzanych zadań, udzielane jest wsparcie w formie nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych dotyczących zagadnień związanych ze szkoleniami zawodowymi oraz usług dotyczących nabywania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projekt, co skutkować będzie zwiększeniem do maksimum szansy znalezienia lub utrzymania zatrudnienia.