Aktualności
Ścieżka 1

Doradztwo indywidualne, szkolenie zawodowe, staże zawodowe

Informacje
dotyczące
realizacji
ŚCIEŻKI 1

Podstawowym celem organizacji poniżej wymienionych wsparć w ramach ŚCIEŻKI 1 jest podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych, a także kompleksowa pomoc w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami zawodowymi Uczestnika Projektu, które będzie nabywał podczas udziału w przedmiotowym projekcie oraz udziału w poszczególnych zaplanowanych przez Beneficjenta wsparciach, w ramach projektu. Projekt pt. „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego 2”, o numerze RPWP.06.05.00-30-0003/18 jest przeznaczony dla 120 Uczestników Projektu i kierowany do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika, w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw. W ramach przeprowadzanych zadań, udzielane jest wsparcie w formie nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych dotyczących zagadnień związanych ze szkoleniami zawodowymi oraz usług dotyczących nabywania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projekt, co skutkować będzie zwiększeniem do maksimum szansy znalezienia lub utrzymania zatrudnienia.

Rekrutacja do projektu
trwa od 1 sierpnia 2019 roku

 • Rekrutacja dla grupy II – NABÓR REKRUTACYJNY ZAMKNIĘTY
 • Rekrutacja dla grupy IV – NABÓR REKRUTACYJNY ZAMKNIĘTY
 • Rekrutacja dla grupy V – NABÓR REKRUTACYJNY ZAMKNIĘTY
 • Rekrutacja dla grupy VI – NABÓR REKRUTACYJNY ZAMKNIĘTY
 • Rekrutacja dla grupy VII – NABÓR REKRUTACYJNY OTWARTY
 • Rekrutacja dla grupy VIII – NABÓR REKRUTACYJNY OTWARTY
 • Rekrutacja dla grupy IX – NABÓR REKRUTACYJNY OTWARTY
 • Rekrutacja dla grupy X – NABÓR REKRUTACYJNY OTWARTY
 • Rekrutacja dla grupy XI – NABÓR REKRUTACYJNY OTWARTY

Protokoły z posiedzenia
Komisji Rekrutacyjnej

 • Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 19 października 2019 roku
 • Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 27 listopada 2019 roku

Doradztwo indywidualne

Uczestnictwo w spotkaniach w Doradcą Zawodowym w ramach ŚCIEŻKI 1 jest przeznaczone dla 120 osób i ma na celu zapoznanie się z predyspozycjami Uczestnika Projektu oraz jego sytuacją zawodową i określenie na tej podstawie ścieżki rozwoju, a także indywidualne zaplanowanie kolejnych wsparć, co będzie bezpośrednio skutkowało poprawą sytuacji uczestnika na rynku pracy. Takie działanie ma na celu zachowanie przez Uczestnika Projektu obecnego zatrudnienia lub też niezwłoczne podjęcie przez niego nowej pracy. Odpowiednia ścieżka rozwoju wzmocni motywację i poczucie wartości jako cennego pracownika. W ramach tego wsparcia zaplanowano 2 spotkania z Doradcą Zawodowym, po 2 godziny zegarowe każde, w trakcie których zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania (IPD).

Harmonogramy spotkań
z Doradcą Zawodowym

 • ZADANIE 1 – Harmonogram spotkań z Doradcą Zawodowym dla grupy II
 • ZADANIE 1 – Harmonogram spotkań z Doradcą Zawodowym dla grupy IV
 • ZADANIE 1 – Harmonogram spotkań z Doradcą Zawodowym dla grupy V
 • ZADANIE 1 – Harmonogram spotkań z Doradcą Zawodowym dla grupy VI

Szkolenie zawodowe z certyfikacją zewnętrzną

Uczestnictwo we wsparciu w postaci Szkoleń Zawodowych, w ramach ŚCIEŻKI 1 jest przeznaczone dla 120 osób i ma na celu nabycie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych Uczestnika Projektu oraz potwierdzenia tego faktu poprzez wydanie uczestnikowi rozpoznawalnego i uznanego przez pracodawców certyfikatu zewnętrznego. Takie działanie, podobnie jak przy spotkaniach z Doradcą Zawodowym,  ma na celu zachowanie przez Uczestnika Projektu obecnego zatrudnienia lub też niezwłoczne podjęcie przez niego nowej pracy. Rodzaj szkoleń oraz ich tematyka będzie opracowana na bazie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz predyspozycji uczestnika. Dodatkowo rodzaj szkoleń zawodowych będzie opracowany na bazie analizy zapotrzebowania rynku pracy, poszukiwanych kwalifikacji zawodowych oraz analizy ogłoszeń o pracę, a także na podstawie zapotrzebowania pracodawców na dane kwalifikacje i stanowiska. W ramach tego wsparcia zaplanowano średnio Szkolenia Zawodowe w wymiarze około 80 godzin lekcyjnych każde. Z uwagi na ten fakt Beneficjent przyjmuje średnio 10 spotkań, po 8 godzin lekcyjnych każde, w ramach danego Szkolenia Zawodowego.

Harmonogramy spotkań
z Doradcą Zawodowym

 • ZADANIE 2 – Harmonogram Szkolenia Zawodowego dla grupy II
 • ZADANIE 2 – Harmonogram Szkolenia Zawodowego dla grupy IV
 • ZADANIE 2 – Harmonogram Szkolenia Zawodowego dla grupy V
 • ZADANIE 2 – Harmonogram Szkolenia Zawodowego dla grupy VI

   Staż zawodowy

   Uczestnictwo we wsparciu w postaci 3 miesięcznego Stażu Zawodowego, w ramach ŚCIEŻKI 1 jest przeznaczone dla 36 osób, które w dniu przystąpienia do projektu były osobami zwolnionymi, z przyczyn niedotyczących pracownika, w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw. Staż Zawodowy ma na celu nabycie lub uzupełnienie doświadczeń zawodowych przez Uczestnika Projektu, których brak jest jedną z głównych przeszkód w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia lub też braku rozwoju własnej ścieżki zawodowej. Takie działanie, podobnie jak przy realizacji ZADANIA 1 i ZADANIA 2,  ma na celu podjęcie przez Uczestnika Projektu nowej lepszej pracy, niezwłocznie po zakończeniu udziału w projekcie. Program stażu opracowany zostanie indywidualnie dla każdego z Uczestników Projektu, w oparciu o ukończone Szkolenie Zawodowe oraz przygotowany wcześniej Indywidualny Plan Działania (IPD), z uwzględnieniem potrzeb i potencjału Uczestnika Projektu, kierowanego na 3 miesięczny Staż Zawodowy przez Beneficjenta. Po ukończeniu przez Uczestnika Projektu 3 miesięcznego Stażu Zawodowego, każdy Stażysta otrzyma od Beneficjenta pisemną opinię dotyczącą odbywanego stażu, a także otrzyma zaświadczenie o odbyciu przedmiotowego Stażu Zawodowego.

   Harmonogramy spotkań
   z Doradcą Zawodowym

   • ZADANIE 3 – Harmonogram realizacji Stażu Zawodowego dla I grupy stażowej
   • ZADANIE 3 – Harmonogram realizacji Stażu Zawodowego dla II grupy stażowej
   • ZADANIE 3 – Harmonogram realizacji Stażu Zawodowego dla III grupy stażowej
   • ZADANIE 3 – Harmonogram realizacji Stażu Zawodowego dla IV grupy stażowej

   Pośrednictwo pracy

   Uczestnictwo w spotkaniach w ramach Pośrednictwa Pracy, organizowanych przez Beneficjenta jako kolejne wsparcie w trakcie realizacji ŚCIEŻKI 1 jest przeznaczone dla 120 osób. Pośrednictwo Pracy ma na celu kompleksowe i indywidualne pośrednictwo, w zakresie wyboru zawodu zgodnego z posiadanymi i uzupełnionymi kwalifikacjami Uczestnika Projektu, nabytymi zarówno przed udziałem w projekcie, jak i w trakcie udziału w projekcie. Dodatkowo ten rodzaj wsparcia ma na celu motywację Uczestnika Projektu do kontynuowania udziału w przedmiotowym projekcie oraz zwiększenie do maksimum szans na znalezienie lub utrzymanie zatrudnienia. Pośrednictwo Pracy, jako jedno ze wsparć w przedmiotowym projekcie rozpocznie się od momentu opracowania lub uaktualnienia Indywidualnego Planu Działania (IPD). W ramach tego wsparcia zaplanowano 3 spotkania z Pośrednikiem Pracy, po 2 godziny zegarowe każde lub też 2 spotkania z Pośrednikiem Pracy, po 3 godziny zegarowe każde. Ilość i czas poszczególnych spotkań będzie ustalany z każdym Uczestnikiem Projektu indywidualnie i będzie zależny od jego potrzeb i preferencji indywidualnych.  Zaplanowany i zgodny z zapisami projektu wymiar godzin, w ramach spotkań z Pośrednikiem Pracy wynosi ogólnie 6 godzin zegarowych dla każdego z Uczestników Projektu i jest obligatoryjny dla każdego, kto uczestniczy w przedmiotowym projekcie.

   Harmonogramy spotkań
   z Doradcą Zawodowym

   • ZADANIE 7 – Harmonogram spotkań w ramach Pośrednictwa Pracy dla grupy II
   • ZADANIE 7 – Harmonogram spotkań w ramach Pośrednictwa Pracy dla grupy IV
   • ZADANIE 7 – Harmonogram spotkań w ramach Pośrednictwa Pracy dla grupy V
   • ZADANIE 7 – Harmonogram spotkań w ramach Pośrednictwa Pracy dla grupy VI